Ținte strategice


2020-2021

1. Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin valorificarea eficientă a surselor de finaţare

2. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev

3. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

4. Promovarea imaginii şcolii pe plan local, naţional şi internaţional2017-2018

1. Introducerea inovațiilor didactice în predarea disciplinelor de specialitate

2. Reducerea ratei abandonului și a celor neșcolarizați până la eradicarea fenomenului

3. Promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a școlii

4. Atragerea resurselor extrabugetare

5. Dezvoltarea parteneriatelor locale

 


2016-2017

1. Integrarea copiilor cu CES si personalizarea procesului didactic și adaptarea lui la nevoile specifice acestora

2. Amenajarea spațiilor destinate recreerii elevilor în concordanță cu nevoile de relaxare ale elevilor

3. Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională;

4. Promovarea valorilor europene şi stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;

5. Perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor locale

6. Promovarea parteneriatelor cu factorii educativi la nivel local/ judeţean/naţional/ internaţional.

 


2015-2016

1. Ambientarea spațiilor de învățământ pentru a-l face funcțional, modern și atrăgător

2. Asigurarea în fiecare an școlar, pentru fiecare cadru didactic din școală a cel puțin 10 ore de pregătire prin cursuri de perfecționare, în funcție de nevoile identificate

3. Derularea de programe educaționale specifice

4. Parteneriate între școli privind stabilirea de relații între grupuri de persoane, facilitând raportarea românilor la standardele europene

5. Îmbunătățirea continuă a rezultatelor elevilor

 


2014-2015

1. Realizarea unui management performant care să asigure dezvoltarea instituţională a Şcolii Gimnaziale “Grigore Silaşi” Beclean.

2. Asigurarea egalităţii de şanse a tinerilor şi accesului acestora la educaţie;

3. Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională;

4. Promovarea valorilor europene şi stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;

5. Eficientizarea procesului de învăţământ în toate compartimentele sale: şcolarizare–frecvenţă / conţinut-calitate / performanţă şi succes şcolar;

6. Promovarea parteneriatelor cu factorii educativi la nivel local/ judeţean/naţional/ internaţional.

 


2013-2014

I. Creșterea calității serviciilor oferite de școală prin dezvoltarea unei culturi a calității țintind excelența, la nivelul tuturor departamentelor instituției;

II. Oferirea de șanse egale la educație de calitate pentru toți copiii;

III. Creșterea atractivității școlii prin oferirea de programe educaționale diverse, creative și de înaltă calitate (servicii lingvistice, proiecte europene, parteneriate cu școli din țară și din străinătate)

IV. Dezvoltarea școlii prin formarea cadrelor didactice;

V. Asigurarea bazei materiale și continuarea dezvoltării și modernizării ei.

 


2012-2013

I. Reconsiderarea managementului la nivelul unității. Implicarea tuturor factorilor în luarea deciziilor;

II. Crearea unui climat de siguranță fizică și psihică atât în rândul personalului cât și în rândul elevilor;

III. Atingerea parametrilor cantitativi și calitativi pentru depunerea candidaturii și obținerii statutului de “Școală Europeană”;

IV. Reducerea absenteismului și ameliorarea rezultatelor școlare;

V. Asigurarea bazei materiale și continuarea dezvoltării și modernizării ei.

 


2011-2012

1. Implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării

2. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului

3. Realizarea unui cadru instituţional privind asigurarea calităţii educaţiei şi dezvoltarea sistemului de control managerial intern

4. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, al asigurării siguranţei şi securităţii elevilor

5. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie

6. Monitorizare şi evaluarea rezultatelor la  examene naţionale, concursuri (elevi, cadre didactice)

7. Asigurarea bazei legislative

8. Asigurarea bazei materiale